• ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល តាមប្រកាសលេខ ១៩៧ អបស អធម ចុះថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា ២០១២
  • ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាមប្រកាសលេខ ២៦៣៩ អយក ប្រ ក ចុះថ្ងៃទី ២៩ មិថុនា ២០១២